لیست قیمت فریم درب اتوماتیک شیشه ای


ردیفمحصولاتقیمت ( ریال )Short Description
1
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 5.500 تومان به ازای هر سانتی متر
2
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 5.500 تومان به ازای هر سانتی متر
3
22,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
4
24,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
5
21,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
6
23,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
7
11,300,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 4.500 تومان به ازای هر سانتی متر
8
9,100,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.600 تومان به ازای هر سانتی متر
9
8,300,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 2.800 تومان به ازای هر سانتی متر
10
9,700,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.200 تومان به ازای هر سانتی متر
11
13,600,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 5.000 تومان به ازای هر سانتی متر
12
13,600,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 5.000 تومان به ازای هر سانتی متر
13
22,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
14
24,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
15
22,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
16
23,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 11.000 تومان به ازای هر سانتی متر
17
11,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 4.500 تومان به ازای هر سانتی متر
18
9,200,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.600 تومان به ازای هر سانتی متر
19
8,400,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 2.800 تومان به ازای هر سانتی متر
20
9,900,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.200 تومان به ازای هر سانتی متر
21
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 6.000 تومان به ازای هر سانتی متر
22
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 6.000 تومان به ازای هر سانتی متر
23
26,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
24
28,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
25
26,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
26
27,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
27
12,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 5.000 تومان به ازای هر سانتی متر
28
10,400,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 4.000 تومان به ازای هر سانتی متر
29
9,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.200 تومان به ازای هر سانتی متر
30
10,900,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.600 تومان به ازای هر سانتی متر
31
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 6.000 تومان به ازای هر سانتی متر
32
تماس بگیرید
لت غیر استاندارد :‌ + 6.000 تومان به ازای هر سانتی متر
33
27,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
34
28,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
35
26,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
36
28,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 12.000 تومان به ازای هر سانتی متر
37
12,700,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 5.000 تومان به ازای هر سانتی متر
38
9,600,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.200 تومان به ازای هر سانتی متر
39
11,000,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 3.600 تومان به ازای هر سانتی متر
40
10,500,000 ریال
لت غیر استاندارد :‌ + 4.000 تومان به ازای هر سانتی متر