مطالب مرتبط با چشمی ( حسگرها ) ی درب اتوماتیک شیشه ای

سنسور مادون قرمز پسیو

سنسور سیستم درب اتوماتیک، مانند حواس پنج گانه عمل می کند.

سنسور سیستم درب اتوماتیک، اقسام مختلفی را شامل می شود که بنابر مکان نصب و کاربرد درب اتوماتیک، انتخاب می شود. اکثر این سنسورها می توانن...

ادامه مطلب

درب اتوماتیک خود را با خیاله راحت بخرید

روح بخشیدن به هوشمندی با سنسور درب اتوماتیک

درب های اتوماتیک را می توان یکی از نمونه های بارز شروع هوشمندی در دنیای امروز بدانیم. هوشمندی به این معنی که یک وسیله بتواند کارایی خود...

ادامه مطلب